Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Zimski seminari u Istraživačkoj stanici Petnica

Danas, 10 marta, u Istraživačkoj stanici Petnica počinje još jedan ciklus zimskih seminara za učenike srednjih škola. Na programu su seminari lingvistike, hemije, geo nauka, astronomije i primenjene fizike i elektronike.

Svih pet seminara namenjeno je polaznicima koji su već jednu godinu učestvovali u radu na ovim programima, tzv. starim polaznicima, a oni dolaze iz naše zemlje, mada ima i učenika iz okolnih zemalja.

Seminari traju do 14. marta.

 

Lingvistika

Seminar lingvistike je posvećen obradi tema iz psiholingvistike i računarske lingvistike, mada će biti i drugih interesantnih predavanja od kojih bismo izdvojili predavanje iz oblasti usvajanja jezika kod dece. Deo seminara će biti posvećen razgovoru o projektima na kojima će polaznici, uz pomoć mentora, raditi tokom ovogodišnjeg letnjeg seminara.

 

Hemija

Cilj zimskog seminara hemije je da polaznici čuju predavanja iz različitih oblasti hemije i upoznaju se sa različitim instrumentalnim metodama koje se koriste u hemiji za određivanje strukture, pre svega organskih jedinjenja.

Na taj način će se, potencijalno, otvoriti nove mogućnosti za izbor tema za samostalni istraživački rad u toku leta. Tokom seminara svaki polaznik će imati priliku da sa rukovodiocem programa, stručnim i mlađim (studenti) saradnicima razgovara o svom predlogu za istraživački rad i mogućnostima njegove realizacije (metode rada, potebna oprema, hemikalije…)

 

Geo nauke

Zadatak ovog, naprednijeg, kursa geo nauka je unapređenje stečenih znanja iz oblasti geo nauka i detaljno upoznavanje sa pojedinim segmentima, npr. način prikazivanja geološke građe terena i rad sa dokumentacijom, načini ispitivanja i korišćenja prirodnih voda… Seminar je teorijskog karaktera i realizuje se kroz predavanja, a polaznici će, na bazi literature iz petničke biblioteke, raditi seminarski rad. Od predavanja izdvajamo:

Istorijsko-geološki razvoj teritorije Srbije u periodu neogena i kvartara, Srbija – velika slagalica, Geotermalna energija, Uvod u GIS/Primena GIS-a, Mineralne vode, Metode mikrobiološke i hemijske analize prirodnih voda, Geološko kartiranje…

Na kraju programa polaznici dobijaju zadazak da do određenog roka urade Program istraživanja za temu istraživačkog projekta.

 

Astronomija

Seminar astronomije je koncipiran kao priprema za istraživanje i rad na projektima. Pri tome je veoma bitan segment definisanje tema za projekte o čemu će polaznicima, zasigurno, pomoći predavanja stručnih saradnika o vlastitim istraživanjima iz galaktičke i vangalaktičke astronomije i kosmologije i ujedno im približiti sam istraživački proces i interesantne aktuelne teme iz astronomije. Kroz teorijska predavanja polaznici će se upoznati sa teorijskim i praktičnim osnovama istraživanja u astronomiji. Tu

spadaju: filozofija nauke, napredne analitičke i numeričke matematičke metode, programski alati…

 

PFE

Cilj zimskog seminara primenjene fizike i elektronike je praktičan rad na manjim istraživačkim projektima kako bi se polaznici bolje pripremili za rad na letnjim istraživačkim projektima. Kroz konsultacije i razgovore sa rukovodiocem seminara i stručnim saradnicima radiće se na preciznom definisanju tema za letnje istražovačke projekte, mogućnosti njihove realizacije i potrebnoj opremi. Od zanimljivih predavanja izdvajamo 3D štampane antene (prof. dr. Dragan Olćan) i Električne mašine (prof. dr Slobodan Vukosavić).

 

Povezano

Ostavite vaš komentar