panorama-valjevo3.jpgSaopštenje za javnost

Povodom netačnih izjava da će najavljena legalizacija povećati broj poreskih obveznika
Vlasnici nelegalizovanih objekata već plaćaju porez na imovinu

Imajući u vidu natpise u javnim glasilima koji impliciraju da vlasnici nelegalno izgrađenih objekata ne plaćaju porez na imovinu za te nepokretnosti i da će se kroz proces legalizacije povećati broj poreskih obveznika po ovom osnovu, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) želi da ukaže da je ovo pitanje u potpunosti nevezano sa pitanjem legalizacije objekata.

Pozitivnim zakonskim rešenjima, tačnije u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, predviđeno je da svi građani Srbije, koji imaju neko od prava na nepokretnostima (pravo svojine, pravo stanovanja, pravo zakupa, pravo korišćenja itd) plaćaju porez na imovinu, bez obzira na to da li je objekat u vlasništvu legalizovan ili ne. Pitanje legalizacije je značajno prvenstveno za uspostavljanje tačne evidencije u Katastru nepokretnosti, kao i za promet nekretnina i nema nikakve veze sa naplatom poreza na imovinu. Preciznije, obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

U skladu sa tim, SKGO naglašava da su obveznici poreza na imovinu i vlasnici nelegalnih objekata uvedeni u evidenciju lokalnih poreskih administracija i da kao takvi ispunjavaju poreske obaveze u istoj meri kao i vlasnici legalnih objekata.

U prethodnih nekoliko godina, isključivim angažmanom lokalnih samouprava ažurirane su evidencije lokalnih poreskih administracija u mnogim opštinama i gradovima, čime su stvoreni uslovi za pravičniju raspodelu tereta poreske obaveze na što veći broj građana, kao i za finansiranje većeg broja usluga iz domena nadležnosti lokalne samouprave iz prihoda ostvarenih na taj način.

Prema tome, pogrešna je svaka tvrdnja da će se legalizacijom povećati obuhvat obveznika poreza na imovinu, pa će tako lokalne samouprave nadoknaditi eventualni gubitak naknade za uređivanje zemljišta. Vlasnici nelegalnih objekata i sada su obveznici poreza na imovinu bez obzira na nelegalni status objekata koje poseduju, a u skladu sa važećim Zakonom o porezima na imovinu.

Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Uhapšen zbog krađe nafte

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu, intenzivnim operativnim radom, rasv…