Gradska uprava Valjeva potpisala je ugovor sa Institutom „Vatrogas“ Novi Sad u vezi javne nabavke „Usluga merenja zagađenosti vazduha“ na lokalnoj mreži mernih mesta u gradu Valjevu. Dana 23.11.2020. godine Institut „Vatrogas“ je namontirao svoju opremu na pet mernih mesta na kojima je to predviđeno, a na mernom mestu u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Valjevo je ostala u funkciji oprema Zavoda kome je prepušten taj deo posla. U vezi usluge merenja zagađenosti vazduha na mernom mestu u dvorištu Zavoda je sačinjen i potpisan ugovor između Instituta „Vatrogas“ i Zavoda za javno zdravlje Valjevo o regulisanju međusobnih obaveza. Na taj način su se stekli uslovi i počela je da se vrši usluga merenja zagađenosti vazduha na svim predviđenim mernim mestima.

Merenja se vrše u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2020. i 2021. godini kojim je uspostavljena lokalna mreža mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Valjeva u nadležnosti lokalne samouprave. Navedeni Program kontrole kvaliteta vazduha je usvojen na Skupštini grada Valjeva i na isti je pribavljena saglasnost nadležnog ministarstva.

Merno mesto 1: Dvorište Zavoda za javno zdravlje Valjevo, ul. Vladike Nikolaja 5, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

suspendovane čestice (PM10).
Učestalost merenja:

PM10 – svaki dan 24-časovno merenje

Merno mesto 2: Obdanište „Кolibri“, ul. Stevana Borote bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Učestalost merenja:

SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 3: Obdanište „Pčelica“, ul. V puk bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Učestalost merenja:

SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 4: Obdanište „Vidra“, ul. Suvoborska bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Učestalost merenja:

SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 5: Osnovna škola „Sestre Ilić“, ul. Milovana Glišića br. 45, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Učestalost merenja:

SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Merno mesto 6: Obdanište „Bubamara“, ul. Podgorska bb, Valjevo.

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Učestalost merenja:

SO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
NO2 – svakodnevno 24-časovno merenje;
čađ – svakodnevno 24-časovno merenje.

Izvršilac usluge Institut „Vatrogas“ Novi Sad u skladu sa Ugovorom će biti u obavezi da nakon obavljenih merenja naručiocu dostavlja mesečni izveštaj o ispitivanju sa mišljenjem lekara specijaliste higijene i humane ekologije odnosno sa tumačenjima rezultata sa zdravstvenog aspekta i preporukom za eventualno preduzimanje adekvatnih mera za sprečavanje negativnih efekata. Izveštaj se dostavlja mesečno u elektronskoj i analognoj formi kao i informacija na dnevnom nivou o eventualnim prekoračenjima graničnih i tolerantnih vrednosti merenih parametara kvaliteta vazduha (po izvršenom uzorkovanju i očitavanju rezultata).

Navedeni mesečni izveštaji se objavljuju na portalu grada Valjeva (odeljak Zaštita životne sredine), a takođe se dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pored lokalne mreže mernih mesta postoji i državna mreža mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Valjeva (u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži) u nadležnosti Republike Srbije.

Merno mesto Valjevo 1:

Merenje obuhvata sledeće zagađujuće materije:

sumpor dioksid, azot dioksid i čađ;
Zadužena institucija: Zavod za javno zdravlje Valjevo

Merno mesto Valjevo 2:

Automatska merna stanica

Merenje obuhvata 12 parametara uključujući PM 10 i PM 2,5:

Zadužena institucija: Agencija za zaštitu životne sredine

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Hrabro srce Struganika

Na dan Svetog Jovana 1921. godine sa životne scene je sišao jedan od najvećih sinova koje …