Opšte odredbe

Član 1.

Pravilnikom o poklonima javnih funkcionera (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

1) sadržina obrazaca obaveštenja o primljenom poklonu i evidencije poklona;

2) način podnošenja evidencije poklona, i

3) način vođenja i čuvanja Кataloga poklona.

Svi izrazi koji se koriste u ovom pravilniku su rodno neutralni.

Član 2.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) poklon je protokolarni ili prigodni poklon koji primi javni funkcioner i član porodice javnog funkcionera (u daljem tekstu: član porodice), a u vezi sa vršenjem javne funkcije;

2) obaveštenje o primljenom poklonu je obaveštenje koje, na propisanom obrascu, javni funkcioner dostavlja organu javne vlasti u kojem vrši javnu funkciju;

3) zbirka obaveštenja o primljenim poklonima je zbir svih podnetih obaveštenja o primljenim poklonima, po hronološkom redosledu, u organu javne vlasti;

4) evidencija poklona je jedinstvena lista koju vodi organ javne vlasti, po rednom broju na osnovu hronološkog redosleda primanja poklona, a koja se izrađuje na propisanom obrascu na osnovu zbirke obaveštenja o primljenim poklonima;

5) Кatalog poklona je evidencija koju Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) vodi na osnovu kopija evidencija poklona organa javne vlasti, podnetih Agenciji do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Postupanje u slučaju prijema poklona

Član 3.

Javni funkcioner je dužan da za svaki poklon preda obaveštenje o primljenom poklonu organu javne vlasti u kome je na javnoj funkciji, u roku od deset dana od dana prijema poklona, odnosno od povratka u zemlju, na propisanom obrascu iz člana 5. ovog pravilnika.

Javni funkcioner predaje obaveštenje o primljenom poklonu i kada je poklon primio član porodice.

Član 4.

Nakon prijema obaveštenja o primljenom poklonu organ javne vlasti upisuje redni broj prijema i ulaže ga u zbirku obaveštenja.

Organ javne vlasti, na osnovu zbirke obaveštenja, vodi evidenciju o poklonima koji su primili javni funkcioneri i članovi porodice.

Organ javne vlasti dužan je da preda kopiju evidencije poklona Agenciji do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Obrazac obaveštenja o primljenom poklonu

Član 5.

Obrazac obaveštenja o primljenom poklonu sadrži:

1) ime i prezime javnog funkcionera, jedinstveni matični broj građana i javnu funkciju;

2) ime i prezime i adresu poklonodavca ili naziv i sedište pravnog lica ili organa ako je poklon dat u njihovo ime, datum prijema poklona, povod za davanje poklona, opis poklona, vrednost poklona, ili podatak da je procena vrednosti u toku;

3) ime i prezime člana porodice, jedinstveni matični broj građana, svojstvo člana porodice;

4) podatak da li je poklon protokolarni ili prigodni;

5) podatak da li je poklon postao lična svojina javnog funkcionera ili javna svojina;

6) datum i mesto sačinjavanja obrasca i potpis javnog funkcionera.

Obrazac obaveštenja o primljenom poklonu sastavni je deo ovog pravilnika.

Obrazac evidencije poklona

Član 6.

Obrazac evidencije poklona sadrži:

1) naziv organa javne vlasti;

2) ime i prezime javnog funkcionera, jedinstveni matični broj građana i javnu funkciju;

3) ime i prezime člana porodice, jedinstveni matični broj građana i svojstvo člana porodice;

4) datum prijema poklona, povod za davanje poklona, opis poklona i vrednost poklona ili podatak da je procena vrednosti u toku;

5) podatak da li je reč o protokolarnom ili prigodnom poklonu;

6) podatak o tome da li je poklon postao lična svojina javnog funkcionera ili javna svojina;

7) mesto i datum popunjavanja evidencije, potpis odgovornog lica i mesto pečata organa javne vlasti.

Obrazac evidencije o primljenom poklonu sastavni je deo ovog pravilnika.

Način dostavljanja i prijema evidencije poklona

Član 7.

Organ javne vlasti dostavlja Agenciji evidenciju poklona, na propisanom obrascu, u elektronskoj formi, radi dobijanja programski generisane šifre, do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Po dobijanju programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija navedene evidencije, organ javne vlasti odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana dobijanja programski generisane šifre, dostavlja Agenciji evidenciju o poklonima u štampanoj formi, potpisanu od strane odgovornog lica i pečatiranu, osim kada upotreba pečata u zakonom propisanim slučajevima nije obavezna.

Evidencija poklona koja nije dostavljena na propisanom obrascu i na propisan način smatraće se da nije ni podneta.

Evidencije poklona se po prijemu zavodi u elektronski delovodnik.

Elektronski delovodnik sadrži podatke o broju i datumu prijema evidencije poklona i nazivu organa javne vlasti koji je podneo evidenciju poklona.

Član 8.

Ukoliko u obrascu evidencije poklona bude obeleženo polje da je procena vrednosti poklona u toku, organ javne vlasti obaveštava Agenciju o tržišnoj vrednosti poklona izraženoj u dinarima najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Кatalog poklona

Član 9.

Podaci iz evidencije poklona koja je predata Agenciji do 1. marta tekuće godine za prethodnu su javni i objavljuju se kroz Кatalog poklona do 1. juna tekuće godine, izuzev podatka o jedinstvenom matičnom broju građana javnog funkcionera i podataka za člana porodice.

Prilikom objavljivanja podataka iz Кataloga poklona Agencija poštuje propise koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Način vođenja i čuvanja Кataloga poklona

Član 10.

Кatalog poklona vodi se u elektronskom i pisanom obliku.

Elektronski oblik Кataloga poklona je aplikativni softver u koji se unose podaci iz obrasca evidencije poklona dostavljenih na način predviđen odredbama člana 7. ovog pravilnika, nakon čega se javni podaci objavljuju na internet prezentaciji Agencije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Pisani oblik Кataloga poklona vodi se kroz predmet za svaki organ javne vlasti u koji se ulaže štampani obrazac evidencije poklona.

Član 11.

Podaci iz Кataloga poklona u elektronskom i pisanom obliku obezbeđuju se merama fizičko-tehničke zaštite.

Čuvanje podataka iz Кataloga poklona u elektronskom obliku vrši se u skladu sa internim aktima Agencije koji regulišu bezbednost informacionog sistema.

Prelazne i završne odredbe

Član 12.

Danom početka primene ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o poklonima funkcionera („Službeni glasnik RS”, br. 81/10 i 92/11).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prikaži još ovjava iz Društvo
Comments are closed.

Pročitajte još

Novi pravilnik o bezbednosti dece

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi PRAVILNIК o bezbednosnim sediš…