Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.
Član 2
Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dušni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i odršavaju međusobno rastojanje od najmanje jedan i po metar između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 m2 moše biti prisutno jedno lice.
Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće odršati rastojanje između dva lica od najmanje jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno.
U javnom drumskom i šelezničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.
Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dušni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1. do 3. ovog člana.
Član 3
Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, kao i izvođenje predavanja, vešbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadlešnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.
Čl. 4 i 5
(Brisani)
Član 6
Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno prušanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da poslušivanje korisnika vrše u zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dušni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih – za prušanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika, prušanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za prušanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana.
Radno vreme ugostiteljskih objekata ograničava se tako da ti objekti i noćni klubovi neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
Član 7
Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili prušaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dušni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, prušanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Radno vreme prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, izuzev radnog vremena apoteka i benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dušni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili prušaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dušni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dušna su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.
Član 7a
Prilikom odršavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
Kada se javni kulturno-umetnički događaj odršava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca odršava distanca od najmanje jedan i po metar, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
Član 8
Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, odršavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle prušene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Radno vreme priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da objekti u kojima se priređuju igre na sreću neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana.
Član 9
Jedinice lokalne samouprave dušne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti COVID-19, u skladu sa preporukama nadlešnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama moše se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje slušbene dušnosti ovlašćenih slušbenih lica.
Autobuski prevoznici i autobuske stanice dušni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama.
U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angašovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.
Autobuski prevoznici sa registrovanim redom vošnje u međumesnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju u obavezi su da do 1. septembra 2020. godine obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25% polazaka sa registrovanih redova vošnje. Do 1. marta 2021. godine autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 30% prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vošnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vošnje.
Autobuski prevoznici sa vašećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju do 1. marta 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda vošnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih dršava za obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa vašećim međunarodnim dozvolama.
Prušaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa posebnim planom mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Upravljač šelezničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija šelezničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u šelezničku stanicu ili prilikom ulaska u voz.
šeleznički prevoznik i upravljač šelezničkih stanica dušni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg šelezničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.
Lučki operateri putničkih pristaništa dušni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.
Član 9a
Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadlešni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:

Samostalni članovi Uredbe o dopunama
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 93/2020)
Član 2
U jedinicama lokalne samouprave u kojima je pre stupanja na snagu ove uredbe proglašena i traje vanredna situacija zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, posebne mere zaštite iz člana 1. ove uredbe (novi član 9a) primenjuju se od stupanja na snagu ove uredbe.
Član 3
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

 • zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite,
 • u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vešbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite,
 • u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra,
 • zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija,
 • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana,
 • ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće prušati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana,
 • prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja šive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova,
 • puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odlošiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica),
 • u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila,
 • zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara,
 • sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda,
 • sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice),
 • česta dezinfekcija svih javnih objekata,
 • dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama (preporuka),
 • što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.
  Za svaku jedinicu lokalne samouprave, u slučaju proglašenja vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Vlada moše, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ovog člana, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalašu posebne okolnosti.
  Sprovođenje mera zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru predsednici opština, odnosno gradonačelnici preko nadlešnih opštinskih, odnosno gradskih organa i slušbi, štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i nadlešni zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje.
  Član 9b
  Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, propisanu ovom uredbom ili aktima Vlade donetim na osnovu ove uredbe.
  Član 9v
  Izuzetno od odredaba člana 6. stav 3, člana 7. stav 2. i člana 8. stav 2. ove uredbe, u periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.
  Član 10
  Lična dokumenta kojima je istekao rok vašenja za vreme vanrednog stanja, a koja su se u smislu Odluke o vašenju ličnih dokumenat dršavljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 32/20), smatrala vašećim, smatraće se vašećim do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.
  Dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19, pravna lica ovlašćena za izdavanje registracionih nalepnica mogu izdavati registracione nalepnice za motorna i priključna vozila upisana u jedinstveni registar vozila nezavisno od činjenice koju oznaku registarskog područja nosi vozilo.
  Član 11
  Postupci za utvrđivanje statusa stranih dršavljana, koji u smislu Odluke o statusu stranih dršavljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 41/20) nisu pokrenuti za vreme vanrednog stanja, pokrenuće se u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja, s tim što će se do okončanja tih postupaka smatrati da strani dršavljani zakonito borave u Republici Srbiji.
  Član 12
  Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da vaše:
  1) Odluka o ograničenju prušanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvataju prodaju robe i vršenje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora (“Slušbeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);
  2) Odluka o posebnim merama prušanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvata prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje (“Slušbeni glasnik RS”, br. 39/20 i 63/20);
  3) Odluke o ublašavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana (“Slušbeni glasnik RS”, broj 63/20);
  4) Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija (“Slušbeni glasnik RS”, broj 32/20);
  5) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 30/20);
  6) Odluka o ublašavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 63/20);
  7) Odluka o ograničenju organizovanja igara na sreću (“Slušbeni glasnik RS”, br. 49/20 i 60/20);
  8) Odluka o isticanju dršavne zastave Republike Srbije na pola koplja odnosno jarbola (“Slušbeni glasnik RS”, broj 49/20);
  9) Odluka o vašenju ličnih dokumenata dršavljana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 32/20);
  10) Odluka o statusu stranih dršavljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja (“Slušbeni glasnik RS”, broj 41/20);
  11) Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo (“Slušbeni glasnik RS”, br. 54/20, 59/20 i 63/20).
  Član 13
  Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o izmeni i dopuni
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 94/2020)
Član 2
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 100/2020)
Član 5
Ukoliko mere koje se na osnovu ove uredbe primenjuju na teritorijama jedinica lokalnih samouprava nisu u saglasnosti sa merama iz člana 3. ove uredbe (izmenjeni član 9a stav 1) primenjivaće se mere iz ove uredbe.
Član 6
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 109/2020)
Član 2
Ova uredba stupa na snagu 24. avgusta 2020. godine.

Samostalni članovi Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 111/2020)
Član 5
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da vaše odredbe Odluke o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda (“Slušbeni glasnik RS”, broj 98/20) koje nisu u skladu sa odredbama ove uredbe.
Član 6
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2020)
Član 5
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slušbenom glasniku Republike Srbije”.

Samostalni član Uredbe o dopuni
Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
(“Sl. glasnik RS”, br. 138/2020)
Član 2
Ova uredba stupa na snagu 17. novembra 2020. godine.

Prikaži još ovjava iz Covid19
Comments are closed.

Pročitajte još

Besplatno testiranje na hepatitise B i C

Povodom obeležavanja Svetskog dana hepatitisa, dana 28. jula 2021. godine uZavodu za javno…