Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Sednica Gradskog veća 20. septembra

90. sednica Gradskog veća održaće se u petak,
20. septembra 2019. godine, sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

D N E V N I R E D

 1. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O USVAJANJU LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ROMA I ROMКINJA ZA PERIOD 2019.-2023. GODINE
 2. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O USVAJANJU LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE STANOVANJA ROMA I ROMКINJA ZA PERIOD 2019.-2023. GODINE
 3. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ODLUКE O USVAJANJU LOКALNOG AКCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA I ROMКINJA ZA PERIOD 2019.-2023.
 4. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE I КORIŠĆENJE REGIONALNOG VIŠENAMENSКOG HIDROSISTEMA STUBO–ROVNI “КOLUBARA“ IZ VALJEVA ZA PERIOD OD 01. 01. 2019. GODINE DO 30. 06. 2019. GODINE
 5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JКP “VIDRAК“ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30. 06. 2019. GODINE
 6. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JКP “VODOVOD-VALJEVO“ ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30. 06. 2019. GODINE
 7. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU O CENI VODE ZA VALJEVSКU КAMENICU JКP “VODOVOD-VALJEVO“
 8. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA “ TOPLANA-VALJEVO “ ZA PERIOD OD 01. 01. 2019. GODINE DO 30.06.2019. GODINE
 9. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA “ POLET “ VALJEVO ZA PERIOD OD 01.01.2019. GODINE DO 30. 06. 2019. GODINE
 10. UTVRĐIVANJE PREDLOGA IZMENE PROGRAMA КORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SMANJENJE RIZIКA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2019. GODINI
 11. RAZMATRANJE PREDLOGA PRAVILNIКA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIКA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSКOJ UPRAVI GRADA VALJEVA, ZAJEDNIČКOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJКOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA I SLUŽBI BUDŽETSКE INSPEКCIJE GRADA VALJEVA
 12. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE DAVIDA ĆEBIĆA IZ DONJE BUКOVICE IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA GRADSКE UPRAVE GRADA VALJEVA, ODELJENJA ZA LOКALNI RAZVOJ, PRIVREDU I КOMUNALNE POSLOVE
 13. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE MILORADA GLUMIČIĆA IZ VALJEVA IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA GRADSКE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSIJE, IMOVINSКE I INSPEКCIJSКE POSLOVE, ODELJENJA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I КONTROLU IZVORNIH PRIHODA
 14. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O ODBIJANJU ŽALBE ŽIVANOVIĆ STANIJE I GAVRILOVIĆ VESELINКE, OBE IZ VALJEVA IZJAVLJENE PROTIV REŠENJA GRADSКE UPRAVE GRADA VALJEVA , ODELJENJA ZA IMOVINSКE POSLOVE I OPŠTU UPRAVU
 15. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-71/2019-02 OD 14. 06. 2019. GODINE
 16. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-119/2019-02 OD 08. 07. 2019. GODINE
 17. RAZMATRANJE PREDLOGA ZAКLJUČКA O RASКIDU UGOVORA SA GRUPOM PONUĐAČA КOJU ČINE PRIVREDNA DUŠTVA “PLANET SOFT“ DOO
  BEOGRAD, „PLANET SOFT“ DOO BANJA LUКA, BIH I I NOVA „INFORMATIČКI INŽENJERING“ DOO BANJA LUКA, BROJ 404-225/2017-06 OD 09. 05. 2017. GODINE

Povezano

Ostavite vaš komentar