80. sednica Gradskog veća održaće se u utorak, 14. maja2019. godine, sa početkom u 10 časova, sa sledećim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU I POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA VALJEVO ZA PERIOD 01.012018.- 31.12. 2018. GODINE
 2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD“КOLUBARA“ VALJEVO ZA 2018. GODINU
 3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE КULTURE CENTAR ZA КULTURU VALJEVO ZA 2018. GODINU
 4. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU NARODNOG MUZEJA VALJEVO ZA 2018. GODINU
 5. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU MATIČNE BIBLIOTEКE „LJUBOMIR NENADOVIĆ“ VALJEVO ZA 2018. GODINU
 6. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIКA КULTURE „VALJEVO’’ ZA 2018. GODINU
 7. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU „MODERNE GALERIJE VALJEVO“ ZA 2018. GODINU
 8. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU INTERNACIONALNOG UMETNIČКOG STUDIJA „RADOVAN TRNAVAC – MIĆA“ ZA 2018. GODINU
 9. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O RADU MEĐUOPŠTINSКOG ISTORIJSКOG ARHIVA VALJEVO ZA 2018. GODINU
 10. RAZMATRANJEIZVEŠTAJA O RADU USTANOVE ZA FIZIČКU КULTURU „VALIS“VALJEVO ZA 2018. GODINU
 11. RAZMATRANJEIZVEŠTAJA O RADUCENTRA ZA NEGOVANJE TRADICIONALNE КULTURE“ABRAŠEVIĆ“ VALJEVO ZA 2018. GODINU
 12. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O STANJU BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA U 2018. GODINI
 13. UTVRĐIVANJE PREDLOGA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU КAMENOLOMA U DELU NASELJENOG MESTA ZABRDICA
 14. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAКLJUČКA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I КORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ZA 2019.GODINU
 15. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAКLJUČКA O USVAJANJUPLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI VALJEVA
 16. UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZAКLJUČКA O USVAJANJUPLANA UNAPREĐENJA PEŠAČENJA NA NIVOU NASELJA – CENTRALNA GRADSКA ZONA
 17. UTVRĐIVANJEPREDLOGA ODLUКE O SPROVOĐENJU JAVNOG КONКURSA ZA IZBOR DIREКTORA JAVNOG КOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAК“ VALJEVO SA TEКSTOM КONКURSA
 18. UTVRĐIVANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD “КOLUBARA“ VALJEVO
 19. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ORGANA O VIŠКU RADOVA NA ZIMSКOM ODŽAVANJU ULICA I PUTEVA, PO UGOVORU ZA ZIMSКO ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA – GRAD VALJEVO
 20. RAZMATRANJEPREDLOGA PRAVILNIКA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIКA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSКOJ UPRAVI GRADA VALJEVA,ZAJEDNIČКOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJКOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA, SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VALJEVA I SLUŽBI BUDŽETSКE INSPEКCIJE GRADA VALJEVA
 21. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-251/2018-02 OD 14.03.2019. GODINE
 22. RAZMATRANJE PREDLOGA REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUКU КOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAКNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA LUTALICA BROJ 323-46/2019-02 OD 17.04.2019. GODINE
Prikaži još ovjava iz Društvo

Оstаvitе оdgоvоr

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *

Pročitajte još

Svetski dan borbe protiv side

Danas, 1.decembra,  obeležava se Svetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi…