Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
Header ad 728×90
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120 x 600
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240
120×240

Novine Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije

Bez prelazaka sa visokih strukovnih škola na fakultete

Narodna skupština Republike Srbije nedavno je donela novi Zakon o visokom obrazovanju čije se značajne novine odnose na pravila studiranja.

U Zakonu je precizirano da pravo na visoko obrazovanje imaju sva lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Vlada je obrazovala Nacionalno akreditaciono telo koje ima svojstvo pravnog lica, čiji stručni organ je Komisija za akreditaciju koja sprovodi postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, kao i postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Delatnost visokog obrazovanja ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

Značajna novina je da se između različitih studijskih programa, u okviru istog stepena i vrste studija može vršiti prenošenje ESPB bodova. Ovo znači da se više ne može vršiti prenošenje ESPB bodova između akademskih i strukovnih studija, s obzirom da se radi o različitim vrstama studija, odnosno –  studenti ne mogu sa strukovnih studija prelaziti na akademske studije, kao i obrnuto.

Definisano je i da student koji studira uz rad, student sa invaliditetom, student koji je upisan na studije po afirmativnoj meri i student koji ima status kategorisanog vrhunskog sportiste zadržava status studenta do isteka roka koji se određuje u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa.

Novim Zakonom je uređen i Jedinstveni informacioni sistem prosvete koji uspostavlja i vodi Ministarstvo prosvete. Ministarstvo vodi registar:

  1. akreditovanih visokoškolskih ustanova;
  2. akreditovanih studijskih programa;
  3. studenata;
  4. zaposlenih u visokoškolskim ustanovama.

Novim Zakonom o visokom obrazovanju potpuno su razdvojene akademske studije od strukovnih studija, pa studenti i diplomci visokih strukovnih škola obrazovanje ne mogu nastaviti na fakultetima i univerzitetima, već studije moraju započeti ispočetka, od prve godine fakulteta.

Do kraja godine i sa donošenjem podzakonskih akata, na Fakultetu zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum u Valjevu počeće se sa potpunom promenom novog Zakona o visokom obrazovanju.

Povezano

Ostavite vaš komentar